|   Volg ons: Facebook LinkedIn Twitter Instagram   |  LISA  |  
Privacy beleid 
MHC de Kikkers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MHC de Kikkers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als MHC de Kikkers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via [email protected].


Verwerking van persoonsgegevens van Leden of leveranciers

Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door MHC de Kikkers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over trainingen, wedstrijden en teamindeling;
 • Informatieverstrekking via website, social mediakanalen van deze vereniging, app of email
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van taken en verplichtingen, die horen bij het lidmaatschap van deze vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
 • De overeengekomen opdracht (zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van deze vereniging); 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MHC de Kikkers de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-Telefoonnummers;
-E-mailadressen;
-Huisadres
-Geslacht
-Bankrekeningnummer;
-Naam ouders (bij jeugdleden);
-Hockey-ervaring
-Voorkeur voor vrijwilligerswerk.


Tijdens trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten bij MHC de Kikkers worden regelmatig foto's en videobeelden genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van MHC de Kikkers, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website, flyers, App of Social Media van de MHC de Kikkers verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient u dit via [email protected] te melden. Het betreffende beeldmateriaal zal worden verwijderd. 


Uw persoonsgegevens worden door MHC de Kikkers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren
Persoonsgegevens van sponsoren worden door MHC de Kikkers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, via LinkedIn of sponsorovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MHC de Kikkers de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;-
Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres
-Bedrijfsnaam.

Uw persoonsgegevens worden door MHC de Kikkers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sponsor (of potentiële sponsor)

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door MHC de Kikkers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MHC de Kikkers de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres;
-Geboortedatum;-
Salarisgegevens;
-Kopie ID;
-BSN-nummer;
-Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door MHC de Kikkers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
-Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-Het inplannen van trainingen en wedstrijden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
MHC de Kikkers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-Alle personen die namens MHC de Kikkers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons via een email naar: [email protected]
 
Sponsors
za 7 September  09:00 - 23:00
Kikker off
za 7 September  10:00 - 23:00
Kikker off
Get it on Google Play